สถิติเบื้องต้น

Posted: กุมภาพันธ์ 13, 2012 in Uncategorized

^-^ สวัสดีค่ะ สำหรับเว็บเรื่อง สถิติเบื้องต้นนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เข้ามาอ่าน และศึกษา เพื่อจะได้เป็นความรู้ และเป็นการเสริมบทเรียนนอกตำราจากในชั้นเรียน หรืออาจใช้สำหรับเป็นเอกสารในการทำรายงานได้ และภายในเว็บนี้ ยังได้มีการทำแบบทดสอบไว้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ลองทดสอบฝีมือ เชาว์ปัญญาของตัวเองได้อีกด้วย

มัลติมีเดียเรื่อง สถิติเบื้องต้น วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 การผลิตสื่อมัลติมีเดียนี้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนในห้อง และมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้า หรือธุรกิจใดๆ เนื้อหาสาระในสื่อนี้ได้มาจากการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลในเอกสาร ตำรา และหนังสือจากที่ต่างๆ

Advertisements