แบบทดสอบหลังเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.6

เรื่อง .สถิติ.. จำนวน ..10. ข้อ
โดย คณะผู้จัดทำ
เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1)   ความหมายของ “ประชากร” คือข้อใด

ก  รายได้เฉลี่ยคนละ 5,000 บาท
ข  รายได้เฉลี่ยคนละ 5,200 บาท
ค  คนงาน 200 คน
ง  คนงาน 80 คน

ข้อที่ 2)   คำว่า “ค่าสถิติ” หมายถึงข้อใด

ก  5,000 บาท
ข  5,200 บาท
ค  80 คน
ง  200 คน

ข้อที่ 3)   นักเรียนชั้น ม. 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งมี 420 คน มีอายุเฉลี่ย 16 ปี ถ้าคิดอายุเฉลี่ยเฉพาะนักเรียน ม. 5/2 จำนวน 49 คน พบว่ามีอายุเฉลี่ย 15.5 ปี

ก  ถูกทุกข้อ
ข  ถูก 2 ข้อ
ค  ถูก 1 ข้อ
ง  ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 4)   ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ก  ป้ายแสดงชื่อสถานีและราคาค่าโดยสารที่สถานีหมอชิตใหม่เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข  ตำรวจจราจรยืนสำรวจจำนวนคนข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนศึกษานารีเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการทดลอง
ค  การเก็ยรวบรวมข้อมูลโดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องให้ข้อมูลโดยตรงเป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการสำรวจ
ง  การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้งแต่ปี 2540 ถึงปี 2545 ทางหนังสือพิมพ์ควรนำเสนอข้อมูลโดยใช้ข้อความกึ่งตาราง

ข้อที่ 5)   จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีอาจารย์ชาย 82 คน อาจารย์หญิง 143 คน เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
ข  ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ การทดลอง เป็นข้อมูลปฐมภูมิ
ค  การโยนเหรียญบาท 20 ครั้ง เกิดหัว 13 ครั้ง เกิดก้อย 7 ครั้ง อัตราส่วนการเกิดก้อยคือ     0.35 เป็นค่าที่เป็นไปได้
ง  สมศรีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 15/1 เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ

ข้อที่ 6)    จากตารางแจกแจงความถี่ผลรวมของความถี่ ความถี่สัมพัทธ์และความถี่สะสมสัมพัทธ์ของชั้นที่ 4 เท่ากับข้อใด

ก  15.35
ข  15.22
ค  16.10
ง  16.34

ข้อที่ 7)    1. 4,7,5,6,4,6,7,5

ก  ชุด 1. = 5.5
ข  ชุด 2. = 15
ค  มัธยฐาน ชุด 1. = ชุด 1.
ง  มัธยฐาน ชุด 3. = 16.5

ข้อที่ 8)   ผู้สมัครทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งมี 120 คน อายุรวมของผู้สมัครทั้งหมดเท่ากับ 3,000ปี ความแปรปรวนของอายุทั้งหมด 6.25 ปี นายดำและนายแดงอยู่ในกลุ่มผู้สมัครดังกล่าว ถ้านายแดงมีอายุ 30 ปี ค่ามาตรฐานของอายุนายดำมากกว่านายแดง 0.5 นายดำมีอายุเท่าไร

ก  31 ปี 3 เดือน
ข  32 ปี 6 เดือน
ค  31 ปี
ง  32 ปี

ข้อที่ 9)   คะแนนสอบวิชาสถิติของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติ โดยใช้เกณฑ์ติดสินผลการสอบว่า ถ้านักเรียนได้คะแนนมาตรฐานของการสอบวิชานี้มากกว่า -1.96 จะถือว่าสอบได้ ทั้งนี้พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ เมื่อมีคะแนนมาตรฐานมากกว่า -1.96 เท่ากับ 0.025 ถ้ามีนักเรียนเข้าสอบวิชา

ก  116 คน
ข  110 คน
ค  115 คน
ง  117 คน

ข้อที่ 10)   คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ 0.25 ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบเท่ากับ 3 แล้วค่ามัธยฐานของคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับข้อใด

ก  3/4
ข  4/3
ค  12
ง  36

                                         

                                                   เฉลยแบบทดสอบ

1.  ค                   2.  ก                           3.  ค                       4.  ค                        5.  ข

6.  ข                    7.  ข                         8.  ก                       9.  ง                         10.  ค

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s